بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در آذر

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در آذر

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در آذر

روز دوشنبه مورخ 17/09/93 کارخانه ب.آ میزبان جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در رشته های مدیریت بازرگانی و صنعتی بود. این جلسه با توضیحاتی در خصوص تاریخچه و فعالیت های شرکت ستاره یخی آسیا آغاز و با جلسه پرسش و پاسخ و همچنین بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه اعم از خط تولید و آزمایشگاه به پایان رسید. هدف از این بازدید تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت می باشد.

تاریخ درج:
بازگشت به صفحه قبل